Polityka prywatności

Polityka prywatności

§ 1. POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE

Polityka prywatności strony Sklepu Internetowego https://potpotstudio.pl/ ma jedynie charakter informacyjny i nie jest źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies, narzędzi analitycznych i mediów społecznościowych.
Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych za pośrednictwem Strony Internetowej jest firma Ewa Dudkiewicz, z siedzibą przy ul. Górskiej 104 ; 43-318 Bielsko-Biała, NIP 547-139-97-48, REGON 070725540.; adres poczty elektronicznej: potpotceramic@gmail.com – zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą i Sprzedawcą.
Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.
Korzystanie ze Strony Internetowej, w tym dokonywanie zakupów jest całkowicie dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątku:
obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
Administrator dokłada szczególnej staranności, aby zabezpieczyć interesy osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
przetwarzane zgodnie z prawem;
zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Usługa) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronie Sklepu Internetowego.

§ 2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w §2 ust 1 Polityki Prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie Polityki Prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

§ 3. CEL, POSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym.

Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

Wykonanie Umowy Sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy). Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Zakres: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta oraz numer i serię dowodu Klienta. Podany zakres jest maksymalny.

Marketing bezpośredni.

Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora). Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata). Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Zakres: Adres poczty elektronicznej.

Marketing.

Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Zakres: Imię, adres poczty elektronicznej.

Prowadzenie ksiąg podatkowych.

Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201). Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej).

Zakres: Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.

Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Zakres: Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj); adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy); nazwę firmy, NIP oraz Numer i Seria dowodu osobistego Usługobiorcy lub Klienta.

§ 4. UPRAWNIENIA

Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie dotychczasowej zgody udzielonej wcześniej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących swoich danych osobowych ze względu na szczególną sytuację. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności.

§ 5. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator na swojej stronie internetowej korzysta narzędzi społecznościowych udostępnianych m.in. przez serwisy: Facebook, Instagram, Google. Wszelkie narzędzia, z których korzysta Administrator, gwarantują odpowiedni poziom zabezpieczenia danych osobowych. Przydatne linki:

https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,

https://instagram.com/en/privacy,

https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.

Regulamin sklepu P O T P O T S T U D I O

§ 1

1. Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.potpotstudio.pl (zwany dalej również Sklepem ) prowadzony jest przez przedsiębiorcę działającego pod firmą Ewa Dudkiewicz Firma Ewa Dudkiewicz; zarejestrowanego przez Prezydenta Miasta Bielsko-Biała, NIP 547-139-97-48, REGON 070725540. Siedziba sklepu internetowego mieści się w Bielsku Białej 43-318
ul. Górska 104.

2. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane ze sklepem internetowym prosimy kierować na adres e-mailowy: potpotceramic@gmail.com

§ 2

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej również Regulaminem ) określa sposób korzystania z usług sklepu internetowego www.potpotstudio.pl, zakres jego odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje organizacyjne.

2. Kupujący, składając zamówienie pod adresem Sklepu, potwierdza tym samym zapoznanie się z treścią Regulaminu a jednocześnie związanie jego postanowieniami. Niezależnie od tego niniejszy regulamin jest wyświetlany Użytkownikowi w procesie składania takiego zamówienia, bezpośrednio przed możliwością potwierdzenia złożenia danego zamówienia. Ponadto na zasadzie art. 384 § 4 KC Sklep udostępnia każdemu Użytkownikowi (Klientowi) treść Regulaminu w formie pliku, który może być zapisany przez Użytkownika w jego urządzeniu a następnie odtwarzany wedle jego uznania.

§ 3

1. Z usług sklepu internetowego www.potpotstudio.pl Użytkownik (Klient) może korzystać za pomocą programu Internet Explorer od wersji 7.0. lub innego analogicznego.

2. Firma Ewa Dudkiewicz zwraca niniejszym uwagę, iż technologia stosowana w Internecie, nie zabezpiecza w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

§ 4

1. Użytkownik (Klient) składając zamówienie pod adresem Sklepu, wyraża tym samym zgodę na umieszczenie podanych podczas rejestracji danych, w Bazie Użytkowników sklepu internetowego oraz na ich przetwarzanie zgodnie z celami i zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. Wszystkie dane osobowe będą chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

2. Użytkownik zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Firma Ewa Dudkiewicz zapewnia każdemu użytkownikowi prawo kontroli przetwarzania danych, w szczególności zgodnie z art. 32 i następnymi odnośnej ustawy.

§ 5

1. Sklep internetowy www.potpotstudio.pl prowadzi sprzedaż wyrobów ceramicznych za pośrednictwem sieci Internet, w tym w szczególności:

• naczyń ceramicznych kuchennych i dekoracyjnych,

• akcesoriów ceramicznych łazienkowych i kuchennych,

• ceramicznych dekoracji przestrzennych,

2. Sklep internetowy www.potpotstudio.pl prowadzi sprzedaż dla Klientów z wszystkich krajów Europejskich. W przypadku zamówienia towaru przez Kupującego, nie będącego rezydentem w którymkolwiek kraju Unii Europejskiej, płaci on kwotę brutto , zawierającą podatek VAT. (cena towaru uwidoczniona w sklepie internetowym www.potpotstudio.pl). Cenę brutto płacą również klienci (rezydenci) z krajów Unii Europejskiej, chyba że prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą i wypełnią odpowiednie dokumenty wywozu. Zakup towaru jest wolny od opłat celnych. 3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.potpotstudio.pl, a w wyjątkowych przypadkach:

• telefonicznie (+48) 577 785 269,

• w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – po tym, gdy Sklep poinformuje Kupującego e-mailem o dostępności danego towaru lub towarów i jednocześnie o zamiarze rozpoczęcia realizacji danego zamówienia,

• w przypadku zamówień płatnych przelewem – po tym, gdy na rachunek bankowy wpłynie określona kwota na poczet realizacji zamówienia a następnie, gdy Sklep poinformuje Kupującego e-mailem o dostępności danego towaru lub towarów i jednocześnie o zamiarze rozpoczęcia realizacji danego zamówienia. Po złożeniu zamówienia, Kupujący otrzymuje e-mailem informację o zaewidencjonowaniu i przystąpieniu przez Sklep do weryfikacji zamówienia oraz o ewentualnym wydłużonym terminie dostępności danego towaru lub towarów (o którym mowa poniżej w ustępie 12. zdanie ostatnie). Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje bezpośrednio:

4. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument fiskalny (na wyraźne życzenie Kupującego – faktura VAT). Dokument taki wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. 

Czas realizacji zamówienia składanego w sklepie intenetowym wynosi:
24 godziny dla towarów dostępnych „od ręki” (wysyłka realizowana jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku sklepu, lub odnotowania wpłaty w systemie płatności on-line PayU)
3 tygodnie ( 21 dni roboczych) dla zamówień indywidualnych, personalizowanych dla danego klienta. 

5. Kupujący może wprowadzić ewentualne zmiany w danym zamówieniu do momentu wystawienia odnośnego dokumentu fiskalnego. Kupujący może wycofać złożone zamówienie (odstąpić od zawartej umowy kupna) e-mailem wysłanym na adres e-mailowy: potpotceramic@gmail.com

6. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze oznaczonym jako dostępny , stanowi cenę danego towaru w momencie jej emitowania przez serwer (wyświetlania na monitorze Klienta) i stanowi cenę obowiązującą przy realizacji danej transakcji, o ile dojdzie do skutecznego złożenia zamówienia przez Kupującego a następnie wysłania przez Sklep e-mailem potwierdzenia dostępności danego towaru lub towarów i jednocześnie – o zamiarze rozpoczęcia realizacji danego zamówienia.

7. Po skutecznym dokonaniu danego zamówienia przez Kupującego cena towaru, którego dotyczy dane zamówienie, nie ulegnie zmianie.

8. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie danego produktu. Moment zawarcia umowy kupna następuje z chwilą otrzymania przez Kupującego e-maila z potwierdzeniem dostępności danego towaru lub towarów i jednocześnie informujący o zamiarze wysłania towaru lub towarów, stanowiących przedmiot danego zamówienia.

9. Informacje zawarte w opisach towarów mają charakter typowo informacyjny.

10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie (jednakże z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ustępie 7 powyżej), wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

11. Do wartości każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu sposób. Formy dostawy produktów są opisane na stronie Sklepu oraz prezentowane Kupującemu w trakcie składania Zamówienia. Jeżeli dany produkt nie jest dostępny na magazynie sklepu, termin otrzymania przesyłki wydłuży się o czas sprowadzenia towaru do sklepu. O powyższym fakcie Klient zostanie poinformowany na wskazany przez Klienta adres e-mail (a w jego braku telefonicznie).

12. Firma Ewa Dudkiewicz prowadząca sklep internetowy potpotstudio.pl nie ponosi negatywnych konsekwencji marketingowych za jakość usług świadczonych przez podmiot zewnętrzny, realizujący dostawę w zakresie jego terminowości oraz jakości obsługi. Jednocześnie na wypadek reklamowania usługi transportowej (wadliwego dostarczenia towaru) Kupujący winien dopełnić formalnej procedury reklamacyjnej, wymaganej przez podmiot świadczący tę usługę, a następnie poinformować o tym fakcie również Sklep.

13. Sposoby płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane Kupującemu w trakcie składania zamówienia.

§ 6 Zwroty

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na adres e-mailowy potpotceramic@gmail.com przed jego upływem, należy również dołączyć dowód zakupu. Dowód zakupu dołączany jest zawsze do wysyłanego towaru w formie fizycznej, w przypadku wystawianych faktur VAT dowód zakupu może być dostarczany do Klienta drogą elektroniczną.

2. Zgodnie z art 34 ust 4 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.

3. Towar zwracany w trybie określonym w ustępie 1 powyżej, należy odesłać na adres Sklepu razem z fakturą/paragonem, otrzymaną wraz z nim. Po otrzymaniu takiego zwrotu Firma Ewa Dudkiewicz prowadząca sklep internetowy potpotstudio.pl zwróci Klientowi w terminie do 14 dni roboczych kwotę równą wartości zrealizowanego zamówienia. Koszt odesłania towaru Sklepowi poniesiony przez Klienta, nie podlega zwrotowi. Zwracany towar musi być stanie nienaruszonym.

§ 7 Reklamacje

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)

2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

5. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

6. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

7. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

9. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

10. Jeżeli po otrzymaniu towaru Kupujący ujawni w nim wady, powinien odesłać go przesyłką pocztową pod adres Sklepu: Potpotstudio, ul. Górska 104, 43-318 Bielsko Biała.

11. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (fakturę/paragon) oraz formularz zwrotu, który należy pobrać, wypełnić oraz dołączyć do przesyłki zwrotnej lub wysłać drogą elektroniczną na potpotceramic@gmail.com.

Przykładowy formularz reklamacyjny poniżej. 

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: Potpotstudio 43-318 Bielsko Biała, ul. Górska 104. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

4. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: Potpotstudio, 43-30-318 Bielsko Biała, ul. Górska 104.

6. Po otrzymaniu takiego zwrotu Firma Potpotstudio zwróci Klientowi niezwłocznie kwotę równą wartości zrealizowanego zamówienia, nie później aniżeli w ciągu 14 dni(przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu). Koszt odesłania towaru Sklepowi poniesiony przez Klienta, nie podlega zwrotowi.

7. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

§ 9

1. Regulamin obowiązuje począwszy od dnia 12.08.2020, natomiast w brzmieniu aktualnym. 2. Firma Ewa Dudkiewicz zastrzega sobie prawo dalszych zmian niniejszego regulaminu. Każda zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej opublikowania na stronie Sklepu i indywidualnego podania jej do wiadomości każdemu zarejestrowanemu Użytkownikowi Sklepu (e-mailem).

3. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Regulaminu zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Polityka COOKIES

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.